Language selector

OHRC Ikidowag Egii-mikigaadegin okanan gete-gikino’amaadiiwigamigong giiwedinong Ontario

Page controls

January 20, 2023

Page content

 

Ayaangwaamizig: Owe dibaajimowin agindaman, maagizhaa gi-daa-onji-gichi-maanendamose mikwendaman gegiin gaa-gii-izhiseying giin gemaa gidinawemaaganag gete-gikino’amaadiiwigamigon. Weweni ganawenindizon giishpin iwe inendaman. Omaa-izhi-giigidon 1-866-925-4419 giishpin awiya wii-gananoonad, 24 daso-diba’igan awiya imaa ayaa ji-gaganoonaad awiyan gaa-maanendamonid.

Igi gaa-anokiiwaad imaa Ontario Awiyag Gaa-inendaagoziwaad Ji-Dagwiiwaad Izhichigewining aapiji maanendamoog owe e-gii-mikigaadegin okanan 171 anishinaabensag e-gii-ningo’indwaa imaa, anishinaabewakiing Wazhashkonigamiing gete-gikino’amaadiiwigamigong imaa Kenora, Ontario.

Aapiji gichi-maji-inakamigan owe. E-mikigaadegin gaa-gii-izhi-ningo’ondwaa anishinaabensag gete-gikino’amaadiiwigamigong gaawiin onizhishinzinoon, onji-maanendamoog igi gaa-gii-zhaabwiiwaad, odinawemaaganiwaa’ gaye gakina awiyag Gaanada gaa-ayaawaad.

Daa-inaawaag gakina igi anami’ewigamigong gemaa bakaan, godak awiyag gaa-ayaawaad mazina’iganan ji-bagidinamowaad ini nibowin mazina’iganan gaa-ozhibii’ondwaa anishinaabensag, gaa-ayaawaad igi Gaanada ogimaawiwin, aname’ewinig gaa-ayaawaad gemaa godak awiyag gaa-gii-ganawenjigewaad bimiwidoowaad gete-gikino’ammaadiiwigamig ji-miinaawad ini Debwewin gaye Gwayakosijigewin dabishkoo TRC gaa-gii-ikidowaad ji-izhichigaaniwang 71 gaye 77.

Ayaagin ini mazina’iganan da-onji-wiiji’aawag gaa-gii-zhaabwiiwaad gaye odinawemaaganiwaa’ ji-mikamowaad okanan gaye ji-booni-mikigaadegin ini okanan bebangii eta.  

Igi OHRC gaa-ayaawaad owiijigaabawitawaawaa’ ini Anishinaabeg Wazhashkonigamiiing gaa-ayaanid, gaye Kaatagoging Gaa-gii-zhaabwiiwaad, gaye Anishinaabe dazhiikewinan gaa-ayaagin omaa Ontario gaye Gaanada Akiing e-mikwenimaawaad ini abinoojiiya’ gaa-gii-ishkwaa-bimaadiziwaad megwaa gii-ayaawaad gete-gikino’amaadiiwigamigong.