Language selector

race

Caùc Ñieàu Khoaûn Tham Chieáu

Boái caûnh söï vieäc

Caùc cö daân Ontario ñaõ bò ruùng ñoäng vì moät soá söï vieäc baïo löïc xaûy ra coù lieân quan ñeán nhöõng ngöôøi daân Canada goác AÙ ñaõ bò taán coâng baèng vuõ löïc vaø baèng lôøi noùi trong luùc hoï ñang caâu caù taïi nhieàu ñòa phöông trong tænh bang.  Nhöõng lôøi mieät thò chuûng toäc ñaõ keøm theo vôùi moät soá vuï haønh hung.

Sách nhiễu chủng tộc: hãy biết các quyền của quý vị

2012 - Sách nhiễu chủng tộc có thể dựa trên sự kết hợp của bất cứ một trong những đặc điểm nào kể trên. Sự sách nhiễu cũng có thể là do những điều có liên quan đến chúng, chẳng hạn như nếu quý vị vận trang phục có liên hệ đến nguồn gốc chủng tộc của quý vị, quý vị nói chuyện có âm giọng hoặc thực hành một tín ngưỡng tôn giáo nào đó. Bất cứ người nào sách nhiễu, nhục mạ, hoặc đối xử với quý vị một cách bất công vì bất cứ một trong những lý do nào kể trên đều là phạm pháp.

Kỳ thị chủng tộc

2012 - Luật Nhân Quyền Ontario (gọi tắt Luật) cung cấp các quyền và các cơ hội bình đẳng, và sự tự do không bị kỳ thị. Luật công nhận phẩm giá và giá trị của mỗi một người tại Ontario. Luật áp dụng cho các lĩnh vực việc làm, gia cư, các tiện nghi và dịch vụ, các hợp đồng, và trong vấn đề tham gia nghiệp đoàn, các hiệp hội ngành nghề chuyên môn. Theo Luật, mỗi người có quyền tự do không bị kỳ thị và sách nhiễu chủng tộc.

OHRC ñaùnh daáu söï môû ñaàu muøa caâu caù vôùi vieäc caäp nhaät veà cuoäc ñieàu tra caùc vuï haønh hung nhöõng ngöôøi ñi caâu Canada goác AÙ

April 8, 2008

TORONTO: Thaùng Möôøi Hai vöøa qua, UÛy Ban Nhaân Quyeàn Ontario ñaõ coâng boá caùc keát quaû sô khôûi tìm thaáy töø cuoäc ñieàu tra cuûa UÛy Ban veà vieäc kyø thò vaø saùch nhieãu bao goàm caùc tröôøng hôïp taán coâng nhöõng ngöôøi ñi caâu Canada goác AÙ.
Keå töø khi ñoù, UÛy Ban ñaõ tieán haønh laøm vieäc vôùi caùc cô quan chính yeáu trong toaøn tænh, bao goàm caùc boä cuûa chính phuû, caùc ñoâ thò, caùc toå chöùc coäng ñoàng vaø caùc hieäp hoäi veà caâu caù/theå thao.

Subscribe to RSS - race