Language selector

Caùc Ñieàu Khoaûn Tham Chieáu

Page controls

Page content

Boái caûnh söï vieäc

Caùc cö daân Ontario ñaõ bò ruùng ñoäng vì moät soá söï vieäc baïo löïc xaûy ra coù lieân quan ñeán nhöõng ngöôøi daân Canada goác AÙ ñaõ bò taán coâng baèng vuõ löïc vaø baèng lôøi noùi trong luùc hoï ñang caâu caù taïi nhieàu ñòa phöông trong tænh bang.  Nhöõng lôøi mieät thò chuûng toäc ñaõ keøm theo vôùi moät soá vuï haønh hung.

UÛy Ban Nhaân Quyeàn Ontario (Ontario Human Rights Commission, ñöôïc vieát taét laø UÛy Ban) ñaõ laøm vieäc tích cöïc ñeå neâu leân nhöõng moái lo ngaïi veà nhaân quyeàn chung quanh caùc söï vieäc naøy.  Nhöõng lo ngaïi naøy lieân quan ñeán söï xeùt ñoaùn coù tính caùch kyø thò chuûng toäc laãn caùc yeáu toá bò coi laø ñaëc tính cuûa moät chuûng toäc cuûa caùc söï vieäc naøy cuõng nhö haäu quaû cuûa vaán ñeà naøy ñoái vôùi coäng ñoàng ngöôøi Canada goác AÙ.  Ñieàu quan troïng laø cuõng phaûi xeùt ñeán vai troø cuûa UÛy Ban, caùc söï phuïc vuï cuûa caûnh saùt, caùc boä trong chính phuû vaø caùc vò laõnh ñaïo daân cöû trong vieäc giaûi quyeát caùc vuï caêng thaúng vaø xung ñoät coù tính caùch chuûng toäc khi chuùng xaûy ra.

Coù moät söï khaùc nhau giöõa caùc haønh ñoäng döïa treân nhöõng thoâng tin thöïc teá hoaëc caùch haønh xöû hôn laø döïïa treân caùc thaønh kieán chuûng toäc. Caùc söï lo ngaïi veà nhaân quyeàn naûy sinh khi nhöõng ngöôøi Canada goác AÙ trôû thaønh muïc tieâu bò doø xeùt kyõ hôn hoaëc söï vieäc ñöôïc cho raèng vì hoï laø ngöôøi Canada goác AÙ neân hoï  caâu caù khoâng ñuùng theo quy ñònh. Caùc vuï haønh hung nhaém vaøo moät nhoùm ngöôøi cuï theå naøo ñoù thì khoâng theå baøo chöõa baèng caùch ñöa ra nhöõng lôøi caùo buoäc raèng hoï coù haønh ñoäng baát hôïp phaùp.

Khi maø nhöõng lôøi mieät thò chuûng toäc chaúng haïn nhö nhoùm chöõ “Xoâ teân AÙ chaâu xuoáng nöôùc (Nipper Tipping)” coù lieân heä ñeán caùc söï vieäc xaûy ra, thì caøng cho thaáy roõ theâm laø coù ñònh kieán hoaëc thieân kieán chuûng toäc trong vuï naøy. 

UÛy Ban ñang laøm coâng vieäc gì?

UÛy Ban coù moät nhieäm vuï, nhö ñöôïc qui ñònh trong Luaät Nhaân Quyeàn (Human Rights Code) cuûa Ontario (goïi taét laø “Luaät”), cuøng vôùi nhöõng nhieäm vuï khaùc, laø ñieàu tra caùc söï vieäc hay caùc tình traïng daãn ñeán söï caêng thaúng hay xung ñoät, tieán haønh caùc cuoäc ñieàu tra nhöõng vaán ñeà trong xaõ hoäi, ñeå khuyeán khích caùc chöông trình nhaèm giaûi quyeát caùc vaán ñeà ñoù vaø thöïc hieän vieäc giaùo duïc coâng chuùng nhaèm quaûng baù söï hieåu bieát vaø tuaân haønh theo Luaät.

Haønh xöû nhieäm vuï naøy, hôïp taùc vôùi Cô Quan Trôï Giuùp Phaùp Lyù cho Ngöôøi Hoa vaø ngöôøi Ñoâng Nam AÙ trong vuøng Ñoâ Thò Toronto (Metro Toronto Chinese and Southeast Asian Legal Clinic, vieát taét MTCSALC), UÛy Ban hoã trôï cho vieäc laäp moät ñöôøng daây ñieän thoaïi noùng vaø moät cuoäc thaêm doø treân lieân maïng ñeå thu nhaän thoâng tin töø nhöõng ngöôøi ñaõ traûi qua hoaëc ñaõ chöùng kieán söï vieäc vaø ñeå giôùi thieäu nhöõng ngöôøi bò aûnh höôûng trong caùc vuï naøy ñeán caùc nguoàn giuùp ñôõ thích hôïp cuûa coäng ñoàng vaø cuûa chính phuû ñeå ñöôïc giuùp ñôõ theâm.  Ñöôøng daây ñieän thoaïi noùng vaø cuoäc thaêm doø treân lieân maïng seõ khôûi söï vaøo ngaøy 7 thaùng Möôøi Moät, 2007 vaø hoaït ñoäng trong moät thôøi gian 4 tuaàn leã vaø chaám döùt vaøo ngaøy 6 thaùng Möôøi Hai, 2007.

Qua tieán trình naøy, UÛy Ban hi voïng bieát roõ hôn veà baûn chaát cuûa nhöõng söï vieäc xaûy ra vaø vaán ñeà ñaõ ngaám saâu naøy hieän höõu tôùi möùc ñoä naøo, hoã trôï cho nhöõng ngöôøi ñaõ bò aûnh höôûng trong vuï naøy vaø giôùi thieäu hoï ñeán nhöõng nguoàn giuùp ñôõ thích hôïp, xaây döïng naêng löïc trong caùc coäng ñoàng vaø caùc cô quan chính phuû coù traùch nhieäm ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà veà caêng thaúng vaø xung ñoät, tìm ra nhöõng giaûi phaùp khaû dó vaø naâng cao yù thöùc cuûa coâng chuùng veà söï kyø thò chuûng toäc vaø veà nhöõng ñaëc tính bò gaùn cho moät chuûng toäc.

Trong nhöõng thaùng saép tôùi, UÛy Ban seõ thöïc hieän moät soá böôùc tieán khaùc ñeå hoã trôï cho caùc muïc tieâu naøy, bao goàm:

  • tieáp tuïc theo doõi caùc baøi töôøng thuaät cuûa caùc cô quan truyeàn thoâng vaø coâng khai neâu leân nhöõng moái lo ngaïi veà caùc yeáu toá veà nhaân quyeàn cuûa nhöõng söï vieäc naøy;
  • keâu goïi caùc caáp chính phuû thöïc hieän vai troø laõnh ñaïo caû baèng caùch leân aùn vieäc cö xöû kyø thò chuûng toäc ôû baát cöù nôi naøo noù xaûy ra vaø coù bieän phaùp haønh ñoäng trong phaïm vi traùch nhieäm cuûa hoï;
  • xaùc ñònh vaán ñeà vaø trao ñoåi vôùi caùc cô quan cuï theå naøo trong chính quyeàn maø coù traùch nhieäm giaûi quyeát caùc söï vieäc xaûy ra vaø giôùi thieäu nhöõng ngöôøi daân ñeán vôùi caùc cô quan ñoù neáu caàn thieát;
  • duyeät xeùt laïi caùc ñeà nghò trong quaù khöù coù lieân quan ñeán vieäc gaùn gheùp moät soá ñaëc tính cho moät chuûng toäc, söï kyø thò chuûng toäc vaø caùc toäi aùc do thuø haèn chuûng toäc ñeå xaùc ñònh söï tieán boä cuûa vieäc aùp duïng vaø keâu goïi nhöõng nôi coù traùch nhieäm aùp duïng hoaøn toaøn caùc ñeà nghò ñaõ ñöôïc ñöa ra; vaø
  • ñeå giöõ cam keát cuûa chuùng ta veà vieäc chòu traùch nhieäm tröôùc coâng chuùng, baùo caùo veà caùc hoaït ñoäng maø chuùng ta ñaûm nhaän.

UÛy Ban seõ laøm vieäc saùt caùnh vôùi MTCSALC vaø vôùi caùc cô quan hôïp taùc khaùc trong coäng ñoàng trong vieäc thöïc hieän nhöõng söï cam keát naøy vaø höôùng ñeán vieäc hoã trôï cho taát caû nhöõng ai bò aûnh höôûng bôûi vaán ñeà naøy. 

Muïc ñích cuûa ñöôøng daây ñieän thoaïi noùng vaø cuûa cuoäc thaêm doø laø gì?

Ñöôøng daây ñieän thoaïi noùng vaø cuoäc thaêm doø laø nhöõng phöông caùch deã daøng ñeå UÛy Ban nhaän ñöôïc thoâng tin töø nhöõng ngöôøi ñaõ traûi qua hoaëc ñaõ chöùng kieán nhöõng söï vieäc xaûy ra nhö vaäy, vaø ñeå UÛy Ban vaø MTCSALC cung öùng söï hoã trôï vaø giôùi thieäu ñeán caùc nguoàn giuùp ñôõ thích hôïp cuûa coäng ñoàng vaø cuûa chính phuû ñeå ñöôïc giuùp ñôõ theâm.

Thoâng tin naøy seõ ñöôïc söû duïng cho muïc ñích gì?

Ñöôøng daây ñieän thoaïi noùng vaø cuoäc thaêm doø naøy laø moät phaàn cuûa moät tieán trình roäng lôùn hôn ñeå ñieàu tra caùc söï vieäc lieân quan ñeán nhöõng ngöôøi ñi caâu Canada goác AÙ taïi Ontario.  UÛy Ban hi voïng bieát roõ hôn veà baûn chaát cuûa nhöõng söï vieäc xaûy ra vaø vaán ñeà ñaõ ngaám saâu naøy hieän höõu tôùi möùc ñoä naøo, hoã trôï cho nhöõng ngöôøi ñaõ bò aûnh höôûng trong vuï naøy, xaây döïng naêng löïc trong caùc coäng ñoàng vaø caùc cô quan chính phuû coù traùch nhieäm ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà veà caêng thaúng vaø xung ñoät, tìm ra nhöõng giaûi phaùp khaû dó vaø naâng cao yù thöùc cuûa coâng chuùng veà söï kyø thò chuûng toäc vaø veà nhöõng ñaëc tính bò gaùn cho moät chuûng toäc.

Toâi coù theå chia seû caùc kinh nghieäm cuûa toâi nhö theá naøo?

Töø ngaøy 7 thaùng Möôøi Moät, 2007 cho ñeán ngaøy 6 thaùng Möôøi Hai, 2007, nhöõng caù nhaân bò aûnh höôûng trong caùc vuï naøy coù theå tham gia vaøo tieán trình baèng caùch goïi ñieän thoaïi, lieân laïc qua trang Web hoaëc vieát thö:

Baèng caùch goïi ñieän thoaïi: Soá ñòa phöông: (416) 971-5939

Soá vieãn lieân mieãn phí: 1-866-237-1897

Coù phuïc vuï thoâng dòch baèng tieáng Quan Thoaïi, tieáng Quaûng, tieáng Vieät, tieáng Cam Boát, tieáng Ñaïi Haøn vaø tieáng Tagalog

Qua trang Web:   Coù theå ñieàn baûn thaêm doø treân lieân maïng taïi www.ohrc.on.ca.

Baèng caùch vieát thö: Thö coù theå gôûi baèng ñöôøng böu ñieän hay baèng caùch fax. Neáu traû lôøi baèng thö, quí vò phaûi cung caáp caùc chi tieát lieân laïc nhö: hoï vaø teân, ñòa chæ, soá ñieän thoaïi, ñòa chæ e-mail (chæ nhaèm muïc ñích kieåm laïi, chöù khoâng phaûi ñeå phoå bieán). Göûi nhöõng lôøi pheâ bình goùp yù cuûa quí vò cho:

Ontario Human Rights Commission
Inquiry On Asian Canadian Anglers      
180 Dundas Street West
7th Floor
Toronto, ON
M7A 2R9
Fax: (416) 314-4533

Neáu thích hôïp, seõ ñöôïc cung caáp theâm caùc chæ daãn chi tieát veà vieäc noäp ñôn khieáu naïi vi phaïm nhaân quyeàn, lieân laïc vôùi caûnh saùt hoaëc ñeå söû duïng caùc dòch vuï giuùp ñôõ cho naïn nhaân.

Trong khi taát caû caùc tröôøng hôïp göûi ñeán seõ giuùp UÛy Ban trong vieäc thöïc haønh nhieäm vuï naøy, thì UÛy Ban coù theå chæ xaùc ñònh ñöôïc moät vaøi tröôøng hôïp ñaõ nhaän ñöôïc qua ñieän thoaïi, qua trang Web hoaëc baèng thö ñeå tham gia saâu hôn nöõa vaøo tieán trình naøy.

Caùc taøi lieäu coù tính caùch coâng kích, gaây phieàn phöùc hoaëc khoâng nhaát quaùn vôùi luaät nhaân quyeàn seõ khoâng ñöôïc chaáp nhaän.

Nhöõng ñieàu caàn giöõ kín seõ ñöôïc baûo veä nhö theá naøo?

Caùc chi tieát lieân laïc ñöôïc thu thaäp nhaèm muïc ñích kieåm laïi caùc tröôøng hôïp khieáu naïi nhaän ñöôïc vaø ñeå UÛy Ban coù theå lieân laïc vôùi quí vò neáu caàn.  Taát caû caùc giaáy tôø göûi vaøo baét buoäc phaûi coù hoï vaø teân, ñòa chæ, soá ñieän thoaïi vaø, neáu thích hôïp, coù ñòa chæ e-mail. Caùc giaáy tôø noäp vaøo aån danh seõ khoâng ñöôïc chaáp thuaän. 

Caùc chi tieát lieân laïc seõ ñöôïc giöõ kín.  Teân hoï seõ khoâng ñöôïc phoå bieán neáu khoâng coù söï cho pheùp.  UÛy Ban chòu söï qui ñònh cuûa Luaät veà Töï Do Thoâng Tin vaø Baûo Veä Ñôøi Tö (Freedom of Information and Protection of Privacy Act), R.S.O. 1990 F.31.